Project Overview

Zmluvy

Vypracovanie, pripomienkovanie, kontrola, autorizácia

Obchodné právo:

licenčné zmluvy na predmety duševného vlastníctva, zmluvy o dielo, rámcové dodávateľsko – odberateľské, softwearové, leasingové, zasielateľské, prepravné, o obchodnom zastúpení, nájomné, podnájomné na bytové a nebytové priestory, podnikateľský nájom hnuteľných vecí, zmluvy o prevode nehnuteľností, všeobecné obchodné podmienky

Občianske právo:

rezervačná zmluva, kúpna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, nájomná zmluva, darovacia zmluva, zaopatrovacia zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva o zriadení vecného bremena, dohody o vyporiadaní podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Summary
Zmluvy
Service Type
Zmluvy
Provider Name
JUDR. Macaláková & Partners,
Jána Milca 11,Žilina,01001,
Telephone No.+421 915 508 530
Area
Právne služby
Description
Licenčné zmluvy na predmety duševného vlastníctva, zmluvy o dielo, rámcové dodávateľsko – odberateľské, softwearové, leasingové, zasielateľské, prepravné, o obchodnom zastúpení, nájomné