Project Overview

Občianske, rodinné a pracovné právo

 • náhrada škody
 • dopravné nehody
 • dedičské právo – závet, vydedenie, dedičské spory
 • rozvod
 • výživné
 • vyporiadanie BSM po rozvode
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
 • priestupky
 • výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru
 • pracovné úrazy a choroby z povolania
 • zmluvy (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o vecnom bremene, nájomná zmluva – vypracovanie, pripomienkovanie)
 • zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch
 • zastupovanie v konaniach o neplatnosť dobrovoľnej dražby
 • poradenstvo v oblasti osobného bankrotu
 • majetkoprávne vyporidanie nehnuteľností