Project Overview

Development, reality, správa bytov

Development / Reality / Správa bytov a nebytových priestorov

 • zastupovanie v územnom,  stavebnom a katastrálnom konaní
 • vybavovanie potrebných povolení, stanovísk a súhlasov orgánov štátnej správy
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv k realizácii investičných projektov /zmluva o dielo, o vstavbe a nadstavbe, nájomná, na dodávku technológií, a pod./.
 • zápis rozostavaných stavieb do KN, vybavovanie potrebnej dokumentácie
 • komplexné právne služby pri prevodoch nehnuteľností
 • autorizácia zmlúv
 • zabezpečenie advokátskej/notárskej úschovy
 • komplexné právne služby pre správcov bytov
 • vymáhanie nedoplatkov na úhradách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • príprava podkladov a zabezpečenie realizácie dobrovoľnej dražby
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní